2 Aralık 2010 Perşembe

Keanu Reeves, flew to include filming

Keanu Reeves przyleciał, by m.in. kręcić film

To największe wydarzenie w 18-letniej historii Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage: jeden z najpopularniejszych hollywoodzkich aktorów - Keanu Reeves - przyjechał do Bydgoszczy realizować dokument o przemianach we współczesnym kinie. Jego wizyta zelektryzowała nie tylko żeńską część widowni. Naszym reporterom dziś, wcześnie rano, udało się spotkać oko w oko z gwiazdą.

Tego można się było spodziewać. Tłumy fotoreporterów, wielbicieli, dziennikarzy i Keanu Reeves, skromny, sympatyczny i niezwykle podekscytowany przyjazdem do Polski.
Plus Camerimage to - według aktora - jeden z najważniejszych festiwali na świecie. Reeves za zaszczyt uznał możliwość zaprezentowania w Bydgoszczy swojego najnowszego filmu. - Dziękuję Camerimage za dzisiejszy wieczór, za możliwość pokazania mojego nowego filmu „Henry’s Crime”. To doprawdy ekscytujące – mówił w środowy wieczór Keanu Reeves.

Co ciekawe, aktor sam zabiegał o obecność na festiwalu, bo Plus Camerimage to dla niego niepowtarzalna okazja, aby właśnie w Bydgoszczy nagrać rozmowy z najwybitniejszymi autorami zdjęć filmowych na świecie.

Niewielu wie że Keanu Reeves, wielka gwiazda kina, to także reżyser dokumentu, którego ważna część powstaje w Polsce. - Realizuję dokument o zmianach, jakie zaszły w technice filmowania, obecnie, w erze cyfrowej. To mój główny powód przyjazdu do Bydgoszczy. Tutaj mogę spotkać się z tymi, którzy tworzą obraz filmowy. Unikalność tego festiwalu polega na tym, że jest on skoncentrowany na ludziach zaangażowanych w powstawanie filmów - opowiada.

Reeves udzielił w Bydgoszczy tylko kilku krótkich wywiadów, bo - jak stwierdził - tym razem sam musi wcielić się w rolę dziennikarza. Polską pogodę uznał za odświeżającą, a pobyt w Bydgoszczy - za zbyt krótki.

Reeves nie wykluczył przyjazdu na kolejne festiwale, szczególnie, że nigdzie indziej w jednym miejscu nie miał okazji spotkać tak wielu znakomitych operatorów. - Tu jest fantastycznie. Kontakt z Markiem Żydowiczem, to jakie pomysły ma w głowie, robi wrażenie. On po prostu je realizuje – wyznaje Keanu Reeves.

Keanu Reeves ma wylecieć z Polski w piątek rano. Wielu wielbicieli liczy, że pogoda pokrzyżuje mu plany i będzie mógł zostać nieco dłużej.

Paulina Rubczak, Marcin Tomaszewski
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/kulturalne/keanu-reeves-przylecial-by-min-krecic-film/3507778


Keanu Reeves, flew to include filmingThis is the biggest event in the 18-year history of the Festival of the Art of Cinematography of Oliveira, one of the most popular Hollywood actors - Keanu Reeves - arrived in Bydgoszcz pursue a documentary about the changes in contemporary cinema. His visit was thrilled not only to the female part of the audience. Our reporters today, early in the morning, we managed to meet face to face with the star.See VideoReeves movie filming in PolandThat might have been expected. Crowds of photographers, fans, journalists and Keanu Reeves, humble, friendly and extremely excited about the arrival of Polish.
Of Oliveira is - according to the actor - one of the most important festivals in the world. Reeves, an honor held in Bydgoszcz, the opportunity to present his latest film. - Thank you Camerimage tonight, for the opportunity to show my new film, "Henry's Crime."
It's really exciting - said on Wednesday night Keanu Reeves.

Interestingly, the actor himself sought a presence at the festival, because of Oliveira is for him a unique opportunity that was in Bydgoszcz record conversations with the greatest authors of cinematographers in the world.

Few know that Keanu Reeves, great movie star, is also a director of the documentary, which formed an important part of Poland. - I realize a document about the changes that have occurred in the filming technique, now in the digital era. That's my main reason for coming to Bydgoszcz. Here you can meet with those who make a motion picture.
The uniqueness of this festival is that it focuses on people involved in making movies - he says.

Reeves gave in Bydgoszcz, only a few short interviews, because - as stated - this time he must assume the role of the journalist.
Polish weather found it refreshing, and stay in Bydgoszcz - too short.

Reeves did not rule out the arrival of the next festival, in particular, that nowhere else in one place does not have the opportunity to meet so many great operators. - Here is fantastic. Contact Mark Żydowicz, what kind of ideas in his head, makes an impression.
He simply carries them out - says Keanu Reeves.

Keanu Reeves has a Polish fly out on Friday morning.
Many fans hopes that the weather plans to dismantle it and be able to be a bit longer.

Paulina Rubczak, Marcin Tomaszewski

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

tags